ژان پل سارتر

» ژان پل سارتر

ژان پل سارتر

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر

برشی از مقدمه کتاب

رسوب های ذهنی مبتنی بر جبر، بر اندیشه های ما سنگینی میکند. لایهای از این رسوبها در قرن اخیر بدین صورت درآمده است که بسیاری از ما هرگونه رویدادی را در خانۀ خود به بیگانگان نسبت میدهیم و پیش پای خود را نمیبینیم، و تا وضع چنین است بیگانه برای تسلط بر ما به هیچ سلاحی نیاز ندارد؛ همین یک او را بس است.

پادزهر این سمّ – که ذهن را عاطل و باطل میگذارد... رواج دادن اندیشه های مبتنی بر آزادی (اختیار) است.

بر افکار و روش سارتر – فیلسوف آزادی – چند ایراد وارد است و از همین رو همچنانکه در سی و دو سال پیش، در مقدمۀ چاپ اول این کتاب نوشتم، غرض از ترجمۀ این مختصر، به هیچ رو، تبلیغ اگزیستانسیالیسم نیست. نشان دادن نقطه های ضعف این فلسفه نیز در اینجا میسر نیست و فرصتی دیگر میطلبد.

آنچه در اینجا بر آن تأکید میشود توجه به اختیار آدمی است، و قلمرو گستردۀ اقتدار او. این گفته که بشر آزاد است، بدان معنی است که خود آدمی می تواند و باید در سرنوشت خود مؤثر واقع شود، میتواند دشمن را واپس براند و بر موانع پیروز گردد.

انتشارات نیلوفر


آخرین مطالب این وبلاگ